Word Dealer

Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd.

1.2 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.3 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

1.4 Onder klant wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die aan Goliad B.V. een opdracht verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

2. OFFERTES

2.1 Al onze offertes zijn vrijblijvend en dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële klant tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard. Geldigheidstermijn offerte, tenzij anders vermeld, bedraagt 30 dagen.

2.2 Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden de normale/gebruikelijke toleranties die betrekking hebben op kleur, glans, dofheid, gewicht, formaat, kwaliteit, hardheid, dikte, enz.

2.3 Wanneer het tegendeel niet uitdrukkelijk door Goliad B.V. is bevestigd, zijn in de geoffreerde prijzen nimmer transport- of verzendkosten begrepen.

2.4 Alle opgegeven prijzen zijn gebaseerd op aanlevering van voor Goliad B.V. bruikbare digitale bestanden zoals aangegeven in het offertestadium.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk of via email hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.

3.2 De klant is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven van de order.

3.3 De door klant na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de klant, met het oog op onze snelle afhandeling van de order, tijdig en schriftelijk en/of telefonisch aan Goliad B.V. ter kennis zijn gebracht. Indien de klant de gegeven opdracht wijzigt of annuleert en zulks door Goliad B.V. schriftelijk is geaccepteerd, is hij gehouden aan Goliad B.V. alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.

4. AFLEVERINGS- EN LEVERINGSTERMIJNEN

4.1 De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de orderbevestiging tot stand is gekomen. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst.

4.2 Overschrijding van de in de offerte genoemde levertijd leidt niet tot aansprakelijkheid zijdens Goliad B.V. en is geen reden voor ontbinding van de overeenkomst. Goliad B.V. is niet verantwoordelijk voor vertraging in het transport.

5. KLACHTEN

5.1. De klant staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De klant moet waar het de in onze offerte, door ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken. De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen en ondergeschikten wijzigingen.

5.2 Klachten van de klant, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de klant binnen 5 werkdagen na levering, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient schriftelijk en/of telefonisch te geschieden met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Klant dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.

5.3 Na beoordeling van de klacht behoud Goliad B.V. zich het recht te verlangen aan de klant de goederen waarover klachten bestaan te retourneren.

5.4 Indien de klant zelf of via een derde de klacht herstelt, vervalt alle aansprakelijkheid van Goliad B.V.. Goliad B.V. is bovendien niet aansprakelijk voor de kosten van herstel door de klant zelf of door derden uitgevoerd.

5.5 Ieder vorderingsrecht van de klant jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:

a. de gebreken niet binnen de hiervoor gestelde termijn en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;

b. de klant ons geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

c. de klant de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien.

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Goliad B.V. is nooit aansprakelijk voor gevolgschade in de breedste zin van het woord.

6.1 Ingeval van klachten zijn wij, indien de gegrondheid van de klacht, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze:

a. (kosteloos) herstel van gebreken;
b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terug ontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de klant gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;
d. een in overleg met de klant te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.

6.2 In geval van plaatsing door ons uitgevoerd is van toepassing 12 maanden stormschade garantie, tenzij anders is overeengekomen. Definitie van storm: een wind met een snelheid van tenminste veertien meter per seconde (windkracht 7 of hoger).

Uitsluitingen:
a. neerslag, schade door regen, sneeuw, hagel;
b. storm met een gemiddelde windsnelheid van 100 km/u gemeten over 10 minuten met windstoten hoger dan 110 km/u.

Onder deze garantie vallen alle beschadigingen die als gevolg van storm kan worden opgelopen (opwaaien, scheef hangen, e.d.) Schade valt onder de garantie als binnen 48 uur nadat de storm geluwd is contact wordt opgenomen.

6.2 Indien de klant zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.

6.3 De klant is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de klant onder derden op te slaan.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de klant uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.

7.2 Goliad B.V. heeft het recht deze goederen, indien niet binnen 60 dagen na factuurdatum betaald, terug te halen. Dit ontslaat de klant niet van de verplichting tot betaling van een schadevergoeding en winstderving aan Goliad B.V.

7.3 Indien Goliad B.V. een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, is zij nimmer jegens de klant aansprakelijk voor de dientengevolge door de klant geleden schade, zoals (doch niet uitsluitend) opslagkosten en herstelkosten.

8. BETALING

8.1 Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, door overmaking op een door ons aangewezen bankrekening. Onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 31 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank geldt de dag van creditering van onze bankrekening als de dag van betaling.

8.2 Indien de klant niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de klant, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de klant op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

8.3 Blijft de klant in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 4 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 50,- alles exclusief omzetbelasting.

9. GARANTIEBEPALINGEN

9.1 Goliad B.V. garandeert de constante, afgesproken kwaliteit van de geleverde producten. Bij eventuele gebreken, voor zover deze aan het licht komen binnen 12 maanden na de datum van de aflevering aan de eindafnemer, en deze niet het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik, zal Goliad B.V. de kosten voor herstel dan wel vervanging dragen;

9.2 De klant moet Goliad B.V. in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen;

9.3 De klant kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij binnen de gestelde grenzen aan zijn verplichtingen ten opzichte van Goliad B.V. heeft voldaan.

10. OVERMACHT

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. In geval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

11. TOEPASSELIJK RECHT

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

12. GESCHILLENBESLECHTING

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Contact Meer weten over Goliad?

Mail ons:
info@Goliad.eu
Slim bekeken,
Goed gezien!